AEROTÈRMIA

Què és la Aerotèrmia?

Aprofitar les condicions atmosfèriques de l'exterior per a agafar o evacuar calor de l'interior d'un edifici és el que es coneix com a  energia  aerotèrmica. Es tracta   d'una bomba   de  calor  aire-aigua   que, apart  de climatitzar (aportant calor a l'hivern o fred a l'estiu) pot produir   l'aigua   calenta demandada per un edifici amb uns nivells de rendiment molt alts.

El principi de funcionament és el d'un circuit frigorífic  (com el d'una nevera o un aire acondicionat convencional), de manera que agafa la calor d'un focus fred i la porta fins a un focus calent consumint només una tercera part d'energia elèctrica que la calor que transporta. Aquest cicle s'inverteix d'hivern a estiu podent generar calor o fred segons convingui i amb un consum elèctric molt reduït. Per millorar el rendiment d'una aerotèrmica, convé que la instal·lació interior de l'edifici requereixi aigua a baixa temperatura (terra radiant, fancoils o radiadors de baixa temperatura).

Avantatges de l'Energia Aerotèrmica

  • Cost de climatització molt econòmic (entre 2,5 i 3 vegades inferior que el kWh elèctric).
  • Mínima ocupació de l'espai.
  • Subministrament de calor i fred amb una única instal·lació.
  • Sistema autònom, segur i de llarga vida.
  • Equips robustos amb un manteniment mínim.
  • Sense fums ni xemeneies i nul impacte paisatgístic.
  • Energia parcialment renovable tot i que, convinada amb solar FV, esdevé una de les solucionsmés respectuoses amb el medi ambient.

Aplicacions de l'Energia Aerotèrmica

L'aplicació típica de l'energia aerotèrmica és per a climatitzar espais, tant per a produir calor a l'hivern com   fred   a   l'estiu,   amb   una  instal·lació   interior   de   les  anomenades   de  "baixa   temperatura", normalment terra radiant / refrescant o fancoils. Els equips també subministren el consum d'aigua calenta.