HIBRIDACIONS TECNOLÒGIQUES

Qualsevol de les tecnologies anteriors es poden convinar entre elles o amb altres sistemes convencionals per a optimitzar el rendiment global del sistema. Alguns exemples serien:

  • Aportar una caldera de biomassa amb una potència inferior al pic de la demanda per poder produir el 95% de l’energia de manera més verda i econòmica (deixant el 5% només a energies convencionals) i reduint així molt la inversió inicial.
  • Convinar una instal•lació fotovoltaica amb una caldera de biomassa per a poder aprofitar els excedents fotovoltaics per escalfar aigua i obtenir aprofitaments solars propers al 100%.
  • Afegir una instal•lació fotovoltaica a una intal•lació de geotèrmia o aerotèrmia que es comuniquin entre elles de manera que la bomba de calor engegui prioritàriament quan hi hagi energia solar gratuïta disponible.
...