SOLAR FOTOVOLTAICA

Que és l'energia solar fotovoltaica?

L’energia solar és la principal font d’energia de La Terra i l’energia renovable per excel·lència. És una energia abundant, gratuïta i il·limitada.

Aprofitant l'efecte fotovoltaic que experimenten determinats materials, s'obté electricitat directament de la radiació solar.

Aplicacions

Amb l’energia elèctrica produïda pels mòduls fotovoltaics se’n poden derivar multitud d’aplicacions:

 • Instal·lacions d’autoconsum instantani: Són les instal·lacions més habituals en l’actualitat. Tenint una connexió a la xarxa de distribució elèctrica s’incorporen unes plaques fotovoltaiques per un parcial de la potència total de la instal·lació. Es tracta de sistemes que requereixen una reduïda inversió i que cobreixen la base del consum elèctric d’una instal·lació. De partida s’aconsegueixen reduccions del 25-30% del consum de companyia (i de la corresponent factura). Aquesta reducció sovint es pot millorar força incorporant sistemes de gestió de càrregues que automatitzen l’engegada de certs consums per tal que s’aprofitin els moments de màxima producció solar.
 • Instal·lacions d’autoconsum amb acumulació: Afegint unes petites bateries a les instal·lacions anteriors, es pot emmagatzemar els excedents que tenim durant el dia per a consumir quan ja s’hagi post el sol o en moments en què calgui una potència superior a la que donen els mòduls fotovoltaics. D’aquesta manera s’incrementa fins a quasi el 100% l’aprofitament de l’energia produïda i s’augmenta molt la reducció del consum de la xarxa podent ser superior al 80%. La connexió a la xarxa de companyia es manté però per a suport, el gruix del consum és fotovoltaic.
 • Instal·lacions aïllades: Són aquelles instal•lacions que no tenen connexió a la xarxa de distribució ja sigui perquè aquesta no arriba a l’emplaçament o, simplement, perquè s’opta per prescindir-ne. Són instal·lacions 100% autònomes. Alguns exemples serien:
  • Electrificació rural: Els costos d'operació mínims, la llarga vida de la instal·lació i l’autonomia d'aquests sistemes fan que sigui una solució àmpliament utilitzada com a energia principal de subministrament elèctric allà on no hi arriba la xarxa de distribució, ja sigui per habitatges o per a consumidors més grans.
  • Bombament d’aigua: Petits sistemes fotovoltaics poden resoldre molt fàcilment i de manera econòmica l’alimentació elèctrica de pous d’aigua.
  • Multitud d’altres aplicacions: petits consumidors, grans instal·lacions, amb o sense accés a la xarxa central de distribució,... En molts casos es poden plantejar solucions molt interessants.
  • Recolzament amb mini-eòlica: Especialment en instal·lacions fotovoltaiques aïllades pot ser en ocasions interessant el recolzament amb petits aerogeneradors elèctrics augmentant així les hores de producció i reduint les necessitats d’acumulació en bateries.

Les instal·lacions fotovoltaiques són adequades per a qualsevol tipus de consumidor, des d’habitatges unifamiliars fins a grans consumidors industrials.

La producció d’aigua calenta també pot fer-se amb energia solar fotovoltaica, ja sigui amb resistències elèctriques o amb bomba de calor, i així poder donar compliment al Codi Tècnic (CTE HE4). Amb una única instal·lació i una inversió similar es produeix l’ACS solar i, apart, també estalvia en energia elèctrica.

L’energia fotovoltaica és, a més d’una gran aportació a la sostenibilitat dels nostres consums energètics, cada cop més una inversió interessant des del punt de vista econòmic aconseguint amortitzacions cada cop més competitives.

...